« Обратно към играта

Официални правила за игра на Olympus “Carpos носи награди в Lidl“

1.      Общи условия

1.1. Настоящите  Общи условия /“Условията“/ уреждат начина на провеждане на играта „Carpos носи награди в Lidl/“Играта“/, които влизат в сила на 22.09.2022 г. и важат за всички участници.

1.2. Периодът за провеждане на Играта е от 22.09.2022 г. до 19.10.2022 г. /“Периодът на провеждане“/.

1.3. Участието в играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С отбелязване на отметка за съгласие и с участието си в Играта, Участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.4. Участниците в настоящата Игра дават своето съгласие „Тирбул“ ЕАД да съхранява, използва и споделя личните им данни с трети страни, където това е необходимо, съгласно задълженията на тази игра, като, но не само с куриерските фирми при уточняване подробностите относно доставка на предметните награди и др. Събираните лични данни от „Тирбул“ ЕАД са единствено и само във връзка с провеждането на Играта и  раздаването на наградите от нея.

1.5. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес: www.olympuspromo.bg.

1.6. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: www.olympuspromo.bg.

 

2.Организатор

2.1. Организатор на Играта е „Тирбул“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 119597076, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800,  ул. „Керамика“ № 10 /„Тирбул ЕАД“ или „Организаторът“/.

 

3. Продължителност на играта
             3.1. Играта се провежда в периода от 00:00 ч. на 22.09.2022 г. до 23:59 ч. на 19.10.2022 г. включително („Период на провеждане“).

3.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете ѝ, като известяват за това на Интернет адрес: www.olympuspromo.bg, при условията на т. 1.6. от Настоящите правила.

4. Териториален обхват на играта

4.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

4.2. Играта се провежда само и единствено в обектите на „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД на територията на Република България.

5. Описание на наградите от Играта

5.1. В рамките на играта от „Организатора“ ще бъдат раздадени общо 52 награди, както следва:

• 50 бр. смути блендера, Марка: Gorenje, Модел: BSM600E

• 2 бр. ваучер за почивка в Катарино Спа в гр. Банско на стойност 430 лв. с валидност 30.04.2023 г., всеки, от които покрива услуги в обекта на равностойност на ваучера по желание- настаняване в стаи и апартаменти, ресторант и барове, СПА център - термалната зона и басейни с минерална вода.


6. Право на участие.

6.1. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години с местожителство Република България, което е приело настоящите общи условия и е дало съгласие за обработка на личните му данни.

6.2. В настоящата игра НЕ могат да участват лица – управители, членове на управителни органи или служители на „Тирбул“ ЕАД и „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6.3 Участник в играта е всяко лице:

- което има навършени 18 години;

- притежава касова бележка за закупен продукт Carpos (1 брой ядкова напитка Carpos) от който и да е било обект на Lidl в България;

- което е регистрирало касовата си бележка на сайта www.olympuspromo.bg.

6.4. Участието в играта е обвързано с покупка на 1 брой ядкова напитка Carpos, от който и да е било обект на магазини Lidl в България и е доброволно.


7. Условия за участие и механика/механизъм на играта.

7.1. Право на участие в тегленето за спечелване на наградите получава всеки, който е посетил сайта  www.olympuspromo.bg, приел е настоящите общи условия и е дал съгласие за обработка на личните данни, закупил е 1 брой ядкова напитка Carpos от който и да е било обект на Lidl в България и е попълнил необходимите данни в сайта www.olympuspromo.bg. Данните, които се попълват в сайта при регистрация са: две имена, телефон, номер на касовата бележка и снимка на касовата бележка.

7.2. В края на периода на Играта, Организаторът тегли на случаен принцип печеливши от всички, които са регистрирали касови бележки от закупен продукт на Carpos, от който и да е било обект на Lidl в България. Печелившите участници се определят посредством жребий и ще бъдат обявени в сайта olympuspromo.bg в рамките на 5 работни дни след приключване на играта.

7.3. В рамките на Периода на провеждане всеки участник може да регистрира касови бележки от закупен продукт Carpus от Lidl неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

7.4. В тегленето на наградите участват само Участници, които са регистрирали касови бележки от закупен продукт на Carpos, от който и да е било обект на Lidl в България и отговарящи на Общите условията на Играта в посочения по-горе срок /от 22.09.2022 г.  до 19.10.2022  г. включително/.

7.5. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел 13 „Лични данни“ и чрез поставяне на съответната отметка при регистриране на касовата бележка.

 

8. Механика/механизъм на играта и Награди

8.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на една от 52 (петдесет и два) броя награди – 50 броя блендера с марка Gorenje и 2 бр. ваучер за почивка в Катарино Спа на стойност 430 лв.

8.2.  Играта ще се реализира в периода, посочен в т.3.1. от тези Общи условия, а печелившите участници ще бъдат изтегляни както следва:

- 50 броя печаливши за блендери с марка Gorenje, както и 10 броя участници като резерви, в случай на невъзможност за получаване на награда на някой от спечелилите участници;

- 2 броя печаливши за ваучер за почивка в Катарино Спа на стойност 430 лв., както и 5 броя участници като резерви, в случай на невъзможност за получаване на наградата на спечелилия участник;

8.3. Един участник може да спечели само една награда в рамките на цялата игра.

8.4. Победителите ще бъдат обявени след края на периода на сайта www.olympuspromo.bg.

8.5. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия.

8.6. Само спечелилите Участници ще бъдат уведомявани в срок от 5 работни дни след определяне на печелившите от жребия, като с тях ще се свържат по телефона предоставен при регистрацията на касовия бон. Всеки печеливш ще бъде известен и за наградата, която е спечелил и ще получи подробни инструкции относно процедурата по получаване на наградата.

8.7. За да получи наградата си всеки участник, който е уведомен по телефон, че е спечелил награда, следва в отговор да предостави трите си имена и адрес за доставка, а спечелилият голяма награда ваучер и ЕГН.

8.8.  Участници, които не изпратят/предоставят всички поискани данни в отговор на полученото телефонно обаждане от организатора в рамките на 5 (5) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с допълнително изтеглен Участник.

8.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

8.10. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес, след като представят оригинала на касовата бележка, която са предоставили при регистрацията си . Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 21 (двадесет и един) дни от уведомяването му, че е спечелил съответната награда, чрез външно дружество - спедитор/ куриер.

8.11. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на спедитора/ куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия и оригиналната касова бележка, която са предоставили при регистрацията си .

8.12. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни.

8.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

8.14. Дължимият данък върху дохода на физическите лица, изчислен спрямо получената награда съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), ако такъв е дължим, ще бъде за сметка на Организатора. С настоящото, Организаторът уведомява печелившите участници, че ако получат награда, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите, ако такъв е дължим.

8.15. Печелившият участник ще получи наградата си и в посочения срок, като предварително се уточни с Организатора за мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи, нужни за изплащането на съответния данък, ако такъв е дължим. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като предостави на Организатора необходимите данни да изпращане на наградата посредством електронна поща/SMS/телефон, подпише необходимите за придобиване на собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

8.16. След края на играта и след раздаване на наградите при необходимост ще се проведе изравнително теглене на печеливши при условие, че през периода са останали нераздадени награди, поради това, че:

- спечелилите не са били намерени от организаторите;

- има несъответствие с механизма на играта.

 

9. Условия за валидност
             9.1 За да бъде счетен за печеливш, един участник трябва да изпълнява едновременно следните условия:

- Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;

- Да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на играта;

- Да предостави на куриера, доставящ наградите, документ за самоличност, удостоверяващ, че той е титуляр на наградата.

 

10. Отговорност

10.1 Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

10.2 Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.

10.3 Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

10.4 Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

10.5 Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

10.6 Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел регистриране на повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
             10.7  Организаторът не носи отговорност и в следните случаи: Печелившият участник е предоставил за контакт невалиден телефонен номер, неточен или неверен адрес;

10.8  При неточен или непълен адрес за доставка на наградите - в този случай организаторът се свързват с печелившия за доуточняване на коректния адрес.
             10.9 Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на Участниците в Играта вреди във връзка с участието им в Играта.

10.10 Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата, както и в случай на спор относно собствеността върху касова бележка.

10.11 Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с възможността за достъп до информация във връзка с Играта, включително за възникнали технически проблеми по поддържането на Страницата на Играта.

10.12 Организаторът не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Играта или от получаването или използването на наградата.

10.13 Организаторът не носи отговорност по отношение качеството и безопасността на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

 

11. Правни спорове
              11.1 Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на българското законодателство.


12. Прекратяване на Играта

12.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена преди 19.10.2022 г. при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата игра.

12.2 Организаторът може да прекрати настоящата Игра при наличие на нарушение или злоупотреба с правилата на играта или при извънредни обстоятелства.

12.3 Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

12.4 Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на Играта, както и за причините за това прекратяване на www.olympuspromo.bg.

 

13.Лични данни

 

13.1 Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра.

13.2 Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия. За да бъде възможно осъществяването на Играта, Организаторът обработва имената и телефонен номер на участниците, както и адрес на печелившите, за уточняване на получаване на наградата .

13.3 Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

13.4.Организаторът обработва лични данни както на участниците, така и на спечелилите участници в играта за целите на изпращане на наградите и внасяне и деклариране на дължимия по закон данък.

13.5. Личните данни, необходими за деклариране на наградите и заплащане на съответния данък, както и всички останали лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани и заличени в законоустановените срокове съгласно българското законодателство при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“). Играта се счита приключена с предаването на всички награди. Въпреки това, някои лични данни биха могли да бъдат заличени по-рано – например при оттегляне на съгласие, ако закон задължава Организатора да изтрие/заличи данни, когато Организаторът прецени, че не се нуждае от дадени лични данни за определени цели.

13.6. Личните данни могат да бъдат разкрити на следните получатели:

- Национална агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда (ако това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на приложимото законодателство. 

- Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство.

- Доставчици на услуги – например куриерски такива.

- Други администратори на лични данни, които предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи и други – когато това е необходимо за легитимния интерес на Организатора с оглед предоставяне на определена услуга във връзка с дейността й.

13.7. В случай, че спечелил участник реши да не предоставя личните си данни за получаване на наградата или нейното деклариране, съответният участник губи правото си да я получи.

13.8. Независимо от посоченото в т. 13.3 по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. При непредоставяне или оттегляне на предоставено съгласие във връзка с Играта от физическо лице участието му в Играта ще бъде невъзможно.

13.9 Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившия Участник, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на куриер за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

13.10 Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: две имена и телефон, а на печелившите/ резервните Участници също така и три имена (име, презиме и фамилия, телефон за връзка и адрес).

13.11. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни,  всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:  

 1) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

2) поиска от „Тирбул“ ЕАД да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

3) отправи запитване до „Тирбул“ ЕАД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

 4) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

5) поиска от „Тирбул“ ЕАД личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост);     

6) поиска от „Тирбул“ ЕАД да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от „Тирбул“ ЕАД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

7) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни (право на жалба).

8) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

13.12. С участието си Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от „Тирбул“ ЕАД по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

13.13. За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

14. Официални правила на играта.
             14.1.    С включването си в играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

14.2. „Тирбул“ ЕАД ще използва предоставените от Вас лични данни само за целите на идентификация и уведомяване на участниците, които са спечелили награди от томболата, и няма да съхранява тези данни  извън законоустановения срок след приключване на играта или да ги обработва или използва по друг начин.

14.3. В случаите неуредени в настоящите Условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Настоящите Условия влизат в сила на 22.09.2022 г.